مدارشمالگان

مدار شمالگان

مدار‌ شمالگان رمانی است که از دو‌ داستان موازی تشکیل شده است که هر دو داستان همزمان پیش می‌رود. بخش اول داستان شخصی است که به تازگی‌از سفر برگشته و از زاویه دید ا‌ول شخص اتفاقات روزمره‌ی وی‌ را به تصویر می‌کشد. بخش دوم که از زاویه دید سوم شخص بیان شده است، ماجرای گروهی است که برای دیدن شفق قطبی به مدار شمالگان و‌ شمالی‌ترین نقطه‌ی اروپا سفر می‌کنند. این دو داستان به آرامی با هم گره می‌خورد و از همان ابتدا مسائل فرهنگی در داستان مطرح می‌گردد.
درون مایه اصلی این کتاب مسائل و ناهنجاری‌های  اجتماعی است که همه‌ی ما به نحوی در زندگی‌روزمره درگیر آن هستیم.
در این‌ رمان جزئیات سفر همانند یک سفرنامه به تصویر کشیده شده تا خواننده با مناطق مختلف کشور‌های اسکاندیناوی و فرهنگ آن‌ها آشنا شود.

کلیه درآمد حاصل از فروش کتاب‌ها به خیریه‌های مختلف تقدیم می‌گردد.