کنار هم بودن یک آغاز است، در کنار هم ماندن پیشرفت است و همکاری با هم موفقیت است ”هنری فورد“

چقدر قوی هستیم در دنیا، وقتی دلخوشی های کوچک داریم "هلیا.ک.ز"

بیدار شدن تنها در یک شهر غریب، یکی از لذت بخش ترین تجربه های دنیاست”فریا استارک“