در چه شرایطی با من تماس نگیرید (:

4 مورد

اگر ایده‌ی شما خلاقانه نیست

4 مورد

اگر ایده‌ی شما ارزشی خلق نمی‌کند و فقط کارها را راحت تر می‌کند.

4 مورد

اگر ایده‌ی شما توسعه پذیر و با دوام نیست.

4 مورد

اگر نمونه‌ی‌خارجی از ایده‌ی شما وجود ندارد.