کلیه درآمد حاصل از فروش کتاب‌ها به خیریه‌های مختلف تقدیم می‌گردد

کتاب ها

بازی با مرگ یک رمان تخیلی در ژانر رئالیسم جادویی است که به گفته‌ی خود نویسنده  به روش ‌ تو در تو ( Recursive ) نوشته شده که ابداع خود نویسنده بوده و قبلا چنین سبکی عمومی نشده بوده‌است. زمان در این کتاب پیوسته بین گذشته و حال در حرکت است. ادامه

کتاب ها

مدار‌ شمالگان رمانی است که از دو‌ داستان موازی تشکیل شده است که هر دو داستان همزمان پیش می‌رود. بخش اول داستان شخصی است که به تازگی‌از سفر برگشته و از زاویه دید ا‌ول شخص اتفاقات روزمره‌ی وی‌ را به تصویر می‌کشد. بخش دوم که از زاویه دید سوم شخص بیان شده استادامه