کنار هم بودن یک آغاز است، در کنار هم ماندن پیشرفت است و همکاری با هم موفقیت است ”هنری فورد“