بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود بطلب هر آنچه خواهی که توئی
مولانا.رومی