بیدار شدن تنها در یک شهر غریب، یکی از لذت بخش ترین تجربه های دنیاست

فریا.استارک