چقدر قوی هستیم در دنیا، وقتی دلخوشی های کوچک داریم "هلیا.ک.ز"