به عقیده‌ی من تولید، کارآفرینی و حمایت از کارآفرین بزرگترین خیریه در جهان و تنها راه نجات بشریت از فقر است.
من در سال‌های گذشته به صورت Bootstrap سرمایه گذاری انجام می‌دادم ولی هم اکنون Angel Investor هستم.
با کمال میل از ایده‌های شما استقبال می‌کنم و در مرحله‌ی Early Stage تا گرفتن سرمایه‌ی‌ بعدی همراهی‌تان خواهم کرد.