بیشتر مردم در تمام عمرشان درگیرند تا از زندان خوابی که در آن گرفتارند فرار کنند، به جای اینکه به سادگی بیدار شوند.
سم.هریس

بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود بطلب هر آنچه خواهی که توئی
مولانا.رومی

بیدار شدن تنها در یک شهر غریب، یکی از لذت بخش ترین تجربه های دنیاست

فریا.استارک