استفاده از مشاور

هیچ کس نیست که ادعا کند که بدون مشاوره بتواند کارهای خود را به تنهایی به بهترین شکل انجام دهد ، یک سازمان هم از این قضیه مستثنا نیست .
قطعا میتوان گفت یکی از احتیاجات مهم یک شرکت یا سازمان داشتن استفاده از مشاور است ولی متاسفانه خیلی از سازمان ها مثل ما خیلی دیر به این مهم پی میبرند .
در ابتدا اولین بار زمانی که پرسنل دچار درگیری های داخلی شده بودند احتیاج به مشاور احساس شد ، در این زمان تمامی کار ها توسط افراد موجود انجام میشد و از هیچ شخصی خارج از سازمان مشورت گرفته نمی شد
برای بار اول  از یکی از دوستانم که رشته مدیریت میخواندند درخواست کردم که چند روز در هفته را به سازمان بنده اختصاص داده و با پرسنل صحبت کند و مشکلاتشان را به من منعکس کند تا جایی که میتوانیم مرتفع کنیم ، از سمت دیگر اگر پیشنهادی دارند بدهند .
در ابتدا این کار برای بنده و سایر همکاران بسیار خوش آیند به نظر میرسید ولی کم کم خود این مشاور به یک معضل بسیار بزرگ تر در سازمان تبدیل گردید ، به طوری که بسیاری از پرسنل به خصوص مدیران با این شخص وارد چالش های شدید شدند
اگر بخواهم دلیل این معضل را از دیدگاه خودم شرح دهم میتوانم موارد زیر را ذکر کنم :
1- انتخاب مشاور بی تجربه و کم سن و سال
2- همسو نبودن تفکر مشاور با دیدگاه های رهبر سازمان
3- انجام کار اجرایی و دخالت مستقیم توسط مشاور به جای ارائه پیشنهاد به مدیرعامل یا رهبر سازمان
و...
و این تجربه باعث شد به سراغ مشاوران با تجربه که سابقه درخشانی در مشاوره و مدیریت شرکت های بزرگ و تدریس در دانشگاه های معتبر داشتند برویم ، که باعث پیشرفت و مرتفع شدن بسیاری از مشکلات گردید .
پیشنهاد می کنم برای منابع انسانی ، مسائل مالی و مسائل استراتژیک و مسائل تخصصی حتما از مشاوران خبره و با تجربه استفاده نمایید

22 July 2019 - 13:00

User Review

Total Score

No Comment Post yet

Submit Comment

Your Score