تجربه دهم : گذشت زمان و مشاهده هیجانات

نمیتوان گفت سن یک عامل کلیدی در مدیریت است ولی عامل مهمی است ، چرا که یک رابطه مستقیم با تجربه و میزان هیجانات فرد دارد .
کاملا این موضوع را به وضوح درون خودم احساس میکنم که با گذشت زمان تغییرات درون به سمت رشد و بلوغ پیش میرود ، رفتار ها پخته میشود و تصمیم گیری های لحظه ای و هیجانات درونی کاهش می یابد .
و وقتی به گذشته نگاه میکنم متوجه این موضوع هستم که چه تصمیمات بهتری میتوانستم اتخاذ کنم و وقتی به آینده نگاه می کنم امیدوارم در هر شرایطی بهترین تصمیم را بگیرم و به این موضوع کاملا واقف هستم که انسان همیشه اشتباه میکند ، البته که کمیت و کیفیت آن به مرور زمان تغییر خواهد کرد .
از نظر بنده افزایش سن و تجربه بدون تمرین و خواست فرد اهمیت چندانی نخواهد داشت ، بنابراین مجموعه افزایش سن و تمرین و خواست فردی یک مجموعه رو به رشد ایجاد خواهد کرد

22 July 2019 - 13:00

User Review

Total Score

No Comment Post yet

Submit Comment

Your Score